Bestaande fondsen in Utrecht in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Utrecht waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 133 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Ziekenbus van den geneesheer Dr. H.P. Kapteyn en de arts Th. Moinat Abcoude-Baambrugge
Ziekenbus van den Kerkeraad der Nederlandsch Hervormde gemeente van Baambrugge Abcoude-Baambrugge
Ziekenfonds "Voorzorg" van den Heer arts W.H. Koomans Abcoude-Proostdij
Amersfoortsche R.K. Volksbond onder patronaat van St. Joris Amersfoort
Amersfoortsche Ziekenfonds Amersfoort 1862
Nieuw Ziekenfonds geneesheer: J.W. Jorissen Amersfoort 1898
Ondersteuningsfonds der afdeeling Amersfoort van het Nederl. werkl. verbond "Patrimonium" Amersfoort
Werkliedenvereeniging "Onderlinge Hulp" Amersfoort
Zieken- en ondersteuningsfonds van de broodfabriek W.H. Heuring Amersfoort
Ziekenfonds der afdeeling Amersfoort van den Christelijken Nationalen Werkmansbond Amersfoort
Baarnsche Werkliedenvereeniging "Door Samenwerking Kracht" Baarn 1906
Onderstandskas der afdeeling Baarn van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Baarn
R.C. Parochiale Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Baarn
Biltsche Ziekenfonds Bilt (de) 1898
Vereeniging Onderlinge Hulpreiking aan den Werkliedenstand voor de gemeente Breukelen-Nijenrode en Breukelen-Proostdij Breukelen-Nijenrode 1850
Zieken- en Begrafenisbus te Breukelerveen Breukelen-St. Pieters 1888
Doornsch Ziekenfonds van den werkenden stand Doorn
Ziekenfonds voor den werkenden stand in de gemeente Driebergen en Rijsenburg "Steunt elkander" Driebergen
Ondersteuningsfonds bij ziekte onder bescherming van den H. Martinus IJsselstein
Dokterbus van den gemeentegeneesheer Kamerik
Vereeniging "Voorzorg" Linschoten
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Loenen a.d. Vecht van den Christelijken Nationalen Werkmansbond Loenen
R.K. werkliedenvereeniging "Sint Joseph" Loenen
Uitkeeringsfonds bij ziekte van de Nederduitsch Hervormde werkliedenvereeniging te Loenen a/d Vecht Loenen
Doktersbus van den gemeentegeneesheer Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsche Zieken- en Begrafenisbus Loosdrecht
Vereeniging "Geneeskundige Hulp" te Oud-Loosdrecht Loosdrecht
Ziekenfonds "Hulp in Lijden" voor de gemeenten Maarssen en Maarsseveen Maarssen
Ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon" Maarssen 1849
Ziekenfonds "Eendracht maakt macht" Maartensdijk 1899
Algemeene Werkliedenverbond "Hulp in Nood" Mijdrecht
Ondersteuningsfonds der Afdeeling Mijdrecht van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Mijdrecht
Vereeniging "Voorzorg" Mijdrecht 1855
Ziekenfonds Renswoude
Rhenensche Werkliedenvereeniging Rhenen
Ziekenfonds der tapijtfabriek Rhenen
R.K. Begrafenisfonds Soest
Zieken-begrafenisbus Tienhoven 1785
Afd. "Ziekenfonds" der Handels en Kantoorbedienden vereeniging Utrecht
Afd. Ondersteuningsfonds bij ziekte "St. Joannes de Deo" Utrecht
Afd. Utrecht Ned. Barbiers- en Kappersbond "Eendracht maakt Macht" Utrecht
Afd. Utrecht v/h Nederl. Werkl. verbond "Patrimonium" Utrecht
Afd. Utrecht van de Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers Utrecht
Afdeeling Utrecht van den Nederl. Behangers- en Stoffeerdersbond Utrecht
Algemeen Utrechtsch Ziekenfonds Utrecht 1883
Algemeene Utrechtsche Maatschappij Utrecht
Bakkersbegrafenisbeurs Utrecht
Bakkersgezellenvereeniging St. Hubrecht, afd. R.C. werkliedenvereeniging St. Joseph Utrecht
Bakkersziekenbus (gildefonds) Utrecht
Begrafenisbus onder de zinspreuk "Momento Mori" Utrecht 1890
Begrafenisfonds "St. Barbara" Utrecht
Bijlhouwersknechts Zieken- en Doodenbus Utrecht
De Commissie van beheer van de pensioen en ondersteuningsfondsen van de Nederl. Centrale Spoorw. Mij Utrecht
De Nederl. Verzekerings Maatij (vroeger verzekering Mij "de Waarborg" Utrecht
Fonds "Uitkeering bij overlijden" v/d afd. Utrecht v/d Chr. Nat. Werkmansbond Utrecht
Fonds "Vrouw en Kind" van den Anti Soc. Dem. Bond van Nederl. spoorwegpersoneel "Recht en Plicht" Utrecht
Letterzetters- en boekdrukkersbus Utrecht
Levensverzekering Maatschappij "Pitas" Utrecht
Levensverzekering Maatschappij "Utrecht" Utrecht
Levensverzekeringsbank "Patria" Utrecht
Meubelmakersvereeniging "Utrechtsch Eendracht" Utrecht
Onderling Ondersteuningsfonds van het wegpersoneel der Inspectie Amsterdam-Winterswijk, Hilversum-Utrecht en Amersfoort-Kesteren Utrecht
Ondersteuningsfonds "Hulp in Nood" Utrecht
Ondersteuningsfonds "Zorgt in den tijd" v/d werklieden der fabriek v/d Heer A.E. de Kivit Utrecht
Ondersteuningsfonds ten behoeve van het vast personeel der Nederlandsche Centrale Spoorwegmaatij Utrecht
Ondersteuningsfonds v/d werklieden der Utrechtsche IJzergieterij Utrecht
Ondersteuningsfonds van de firma Revink en Zoon boekdrukster Utrecht
Ondersteuningsfonds van de machinefabriek Joh. Pannevis Utrecht
Ondersteuningsfonds voor dienstpersoneel der voormalige Nederl. Rhijn Spoorw. Maatij Utrecht
Pensioenfonds der Naaml. Vennootschap Kon. Tabak en sigarenfabriek voorheen G. Ribbius Pelletier Jr. Utrecht
Pensioenfonds v/h personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Utrecht 1870
Typogr. Vereeniging "Nut en Genoegen" Utrecht
Utr. Cop. Bouwvereeniging "Onderlinge Hulp" Utrecht 1890
Utrechtsche Levensverzekering Maatij Utrecht
Ver. van Postbeambten "Onderling Hulpbetoon" Utrecht
Vereenigde bussen der wolspinders en Knoopjesdraajers en van de vereeniging van werklieden letter B Utrecht
Vereeniging "Cultiveeren" afd. Utrecht v/h Nederl. Werklieden Verbond Utrecht
Vereeniging "Ziekenzorg" Utrecht 1899
Vereeniging Stoffenwerkers-Lakendrapiers en Bijlhouwersdoodenbus Utrecht
Verzekeringsbank "Het Sticht" Utrecht
Zieke- en Doode-Bussche, opgericht door het voormalige Oude en Nieuwe Corduaniers Gild Utrecht
Zieken en Begrafenisfonds onder de benaming van wolkannersknechtsbus te Utrecht (gildefonds) Utrecht 1754
Zieken- en ondersteuningsfonds v/h personeel in dienst der Maatij tot exploit. van S.S. Utrecht
Zieken- en ondersteuningsfonds van het personeel der Maatschappij tot Expl. van S.S. Utrecht
Zieken- en ondersteuningsfondsen der Centrale werkplaats van de Staatsspoorwegen Utrecht
Zieken- en ondersteuningsfondsen v/h personeel der Centrale werkplaatsen Utrecht
Ziekenbus "Onderlinge Hulp" opgericht b/d firma P.W. van de Weyer Utrecht
Ziekenfonds "Broederhulp" Utrecht 1884
Ziekenfonds "de Voorzorg" Utrecht
Ziekenfonds "de Voorzorg" v/d stoomtimmerfabriek "Zweden" Utrecht
Ziekenfonds "Helpt Elkander" v/h personeel v/d Fouragehandel en Ankervoederkoekenfabriek der firma J.S. Hooghiemstra Utrecht
Ziekenfonds "Helpt mekaar" van den Nederl. R.K. Tabaksbewerkersbond Utrecht
Ziekenfonds "het Onderling Hulpbetoon" v/d sigarenmakers v/d Heer G. Ribbius Pelletier Utrecht
Ziekenfonds "Onderlinge Voorzorg" v/h personeel der fabriek der firma H.L. Warendorf Utrecht
Ziekenfonds "Sanitas" Utrecht 1890
Ziekenfonds "Voorzorg" onderafdeeling van de vereeniging "Recht en Plicht" Utrecht
Ziekenfonds der afdeeling Utrecht van den Nederl. Steenhouwersbond Utrecht
Ziekenfonds der gezellen v/h atelier v/d Heer W. Mengelberg te Utrecht Utrecht
Ziekenfonds der Naamlooze Vennootschap "Stoombootdienst Keulsche Vaart", machinefabriek Utrecht
Ziekenfonds der Utrechtsche Cop. Volksbroodbakkerij en verbruikersvereeniging "de Eendracht" Utrecht
Ziekenfonds der werklieden a/d machinefabriek Verloop en Co Utrecht
Ziekenfonds der werklieden a/d Utrechtsche machinefabriek Louis Smulders en Co Utrecht
Ziekenfonds der werklieden v/d Utrechtsche machinefabriek "Frans Smulders" Utrecht
Ziekenfonds Societeit "Voorzorg" Utrecht 1827
Ziekenfonds v/d afdeeling Utrecht v/d Chr. werkmansbond Utrecht
Ziekenfonds v/d gezellen der Stoomdrukkerij "Het Centrum" Utrecht
Ziekenfonds v/d Kon. Utr. fabriek van zilverwerken C.J. Begeer Utrecht
Ziekenfonds v/d werklieden der fabriek v/d firma Rencker en Zoon Utrecht
Ziekenfonds van de Stevens Fundatie Utrecht
Ziekenfonds van de Utrechtsche Metaalbewerkers en Machinistenbond "De Eensgezindheid" Utrecht
Ziekenfonds, onder bescherming van de H. Liduina Utrecht 1894
Begrafenisfonds bij ziekte der Onderlinge Verzekeringsmaatschappij "Door en voor elkander" Veenendaal
Doktersbus van den geneesheer J.G. Kits Veenendaal
Fonds bij geneeskundige Hulp der Onderlinge Verzekeringsmaatschappij "Door en voor elkander" Veenendaal
Ondersteuningsfonds bij ziekte der Onderlinge Verzekeringsmaatschappij "Door en voor elkander" Veenendaal 1900
Ondersteuningsfonds der Machinale Sajetfabriek D. van Woudenberg Veenendaal
Ondersteuningsfonds voor het personeel der Maatschappij voor Textielindustrie voorheen: C. Roesingh en Zoon Veenendaal
Vereeniging "Arbeid Adelt" Veenendaal
Vereeniging "Eigen Hulp" van de Tabak en Sigarenfabriek J. van Schuppen Veenendaal
Zieken- en Uitkeeringsfonds "Helpt elkander" op de Veenendaalsche Stoomsajet en kousenfabriek "de Hoop" Veenendaal
Ziekenbus "Voorzorg" Veenendaal
Ziekenfonds der Machinale Sajetfabriek D. van Woudenberg Veenendaal
Ziekenfonds van den Christelijken werkmansbond "De Voorzorg" Veenendaal
Ziekenfonds ten bate der Gezellen en Leerlingen werkzaam in het atelier van G.B. Boom te Utrecht Velsen
Zieken- en begrafenisbus van Westbroek en Achttienhoven Westbroek
Ziekenfonds "Onderlinge Hulp" met suppletiefonds Westbroek 1895
Vereeniging "Onderlinge Hulp" Wilnis 1892
Christelijke Mannenvereeniging Woudenberg
Onderlinge Vereeniging bij ziekte en overlijden van het personeel der firma L. Schtz en Zoon Zeist
Verzekeringsbank "Kosmos" Zeist
Ziekenfonds voor den arbeidenden stand Zeist 1856
Bus tot onderlinge ondersteuning in ziekten Zuylen 1826
Onderling Ziekenfonds "de IJsvogel" Zuylen

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.