Bestaande fondsen in Amsterdam in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Amsterdam waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 204 organisaties.

Naam Plaats Jaar
"Het extra fonds" der A.O.F. Amsterdam
Afdeeling Amsterdam van het Rotterdamsch Ziekenfonds Amsterdam 1858
Afdeeling Weduwensteun der Vereeniging "Onderling Belang" van werklieden der Marinewerf Amsterdam
Alg. Uitkeeringsfonds bij ziekte v.d. vereeniging Amstels Bouwkring Amsterdam
Algem. Melkslijtersbond Amsterdam 1891
Algemeen Amsterdamsch Mannen en Vrouwen Ziekenfonds (opgericht door Albert Spiering) Amsterdam 1892
Algemeen Diamantbewerkersziekenfonds Amsterdam
Algemeen Nederl. Begrafenisfonds v.h. Algem. Ned. Werkliedenverbond Amsterdam
Algemeen onderling ziekenfonds "Door en voor werklieden" Amsterdam 1877
Algemeen Ondersteuningsfonds der Vereeniging van Handels en Kantoorbedienden "Vooruit" Amsterdam
Algemeen Ondersteuningsfonds voor het personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij Amsterdam
Algemeen Uitkeeringsfonds bij ziekte van meubelmakers Amsterdam 1891
Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam Amsterdam 1847
Algemeene Levensverzekeringsmaatschappij "de Toekomst" Amsterdam
Algemeene verzekeringsmij "De Nederlanden" Amsterdam
Amsterdamsch R.K. Begrafenisfonds "Beschikt Uwe huiszaken want gij zult sterven" Amsterdam 1845
Amsterdamsche Algemeene Verzekering Maatij voor uitkeering bij overlijden Amsterdam
Amsterdamsche gemeentestraatmakers "Door Eendracht vereenigd", afdeeling v.d. Centralen bond van gemeentewerklieden Amsterdam 1892
Amsterdamsche Levensverzekeringsgenootschap Amsterdam
Amsterdamsche Onderlinge Maatij voor levensverzekering Amsterdam
Amsterdamsche societeit "Voorzorg" Amsterdam 1836
Amsterdamsche Verzekeringsbank Amsterdam
Barbiers- en Kappersvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1884
Bataafsche Levensverzekeringsbank Amsterdam
Begrafenisfonds "Aurora" Amsterdam
Begrafenisfonds der vereeniging van IsraŽlitische Werklieden en handelsbediendenvereeniging "Betsabel" Amsterdam
Begrafenisfonds van den Algemeenen Nederlandschen Diamantwerkersbond Amsterdam
Begrafenisfonds van den Bond van Spoorwegpersoneel der afdeeling Tractie van de Nederlandsche Spoorwegen Amsterdam
Bierbrouwerij en Azijnmakerij "de Gekroonde Valk" Amsterdam
Boek- en Kunsthandelsdrukkerij v. Gebr. Binger Amsterdam
Boekbinders ziekenfonds Amsterdam
Borstelfabriek Amsterdam
Broodbakkersgezellenziekenfonds "Ons Genoegen" Amsterdam 1878
Burgerziekenfonds Amsterdam 1895
Christelijke Typografen vereeniging "Draagt elkanders lasten" Amsterdam
Christelijke werkliedenvereeniging "Maarten Luther" Amsterdam
Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank Amsterdam
Eerste Nederlandsche Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverzekering "Elf ProvinciŽn" Amsterdam
Fonds Geneeskundige hulp der Vereeniging van Handels en Kantoorbedienden "Vooruit" Amsterdam
Fonds tot geldelijke uitkeering bij overlijden van de afdeeling Amsterdam van den Christelijken Nationalen Werkmansbond Amsterdam
Fonds van de vereeniging van spoorwegambtenaren Amsterdam 1890
Fonds weduwensteun van den Ned. R.K. Volksbond Amsterdam
Foresters Friendly society Ondersteuningsfonds Amsterdam 1881
Foresters Friendly society weduwenfonds Amsterdam
Gaswerkersvereeniging "Vereeniging zij ons streven" Amsterdam 1890
Genees- en heelkundige vereeniging voor personen uit de burgerklasse "Sanitas" Amsterdam
Homeopatisch ziekenfonds van den geneesheer D.K. Hunting Jr. Amsterdam
Hulpfonds voor weduwen en weezen v.h. Nederl. Onderwijzersgenootschap Amsterdam
Inter Nos Amsterdam
Kleermakersvereeniging "St. Martinus" afd. van den Ned. R.K. Volksbond Amsterdam 1890
Kurkensnijdersvereeniging Recht en Plicht Amsterdam
Levensverzekering Maatij "Holland" Amsterdam
Levensverzekering maatschij v.h. Nederl. Onderwijzersgenootschap Amsterdam
Levensverzekeringsbank "Amsterdam" Amsterdam
Lithografische vereeniging "Alois Senefelder" Amsterdam
Maatschappij van levensverzekering "Vesto" Amsterdam
Maatschappij van onderlinge levensverzekering Amsterdam 1848
Mannen en vrouwensocieteit "de Herstelling" Amsterdam 1824
Naamlooze Vennootschap "Maatschappij tot uitkeering bij overlijden "Amsterdam"" Amsterdam
Naamloze Vennootschap van Verzekering op het leven "Nederland" Amsterdam
Nederl. Algem. Maatschappij van Levensverzekering "Conservative" Amsterdam
Nederl. Algemeene Verzekeringsbank Amsterdam
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor en Handelsbedienden Amsterdam 1895
Nederl. Verzekering Maatschappij tot uitkeering gedurende het leven en bij overlijden Amsterdam
Nederl. verzekeringsbank opgericht te Amerongen Amsterdam 1867
Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds (opgericht door J. de Jong) Amsterdam 1890
Nederlandsch Vrijdenkers Begrafenisfonds "Aurora" Amsterdam
Nederlandsche Bakkersgezellenziekenfonds Amsterdam
Nederlandsche Bank van Verzekering Amsterdam
Nederlandsche Fotografenbediendenbond "Amsterdam" Amsterdam
Nederlandsche Typografenbediendenvereeniging Amsterdam 1894
Nederlandschen Bond van Horlogemakers Amsterdam
Noord- en Zuidhollandsche Begrafenisfonds Amsterdam
Onderling Ondersteuningsfonds "St. Crispijn" Amsterdam
Onderling Ondersteuningsfonds der beambten van den dienst van het vervoer op de voormalige Inspectie Den Haag van de Hollandsche IJzerenspoorweg Maatschappij Amsterdam
Onderling Ziekenfonds der werklieden van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en spoorwegmaterieel Amsterdam
Onderlinge Betaal- en hulpkas bij overlijden Amsterdam
Onderlinge werkliedenvereeniging van den Nederlandschen ijzer- en metaalindustriegezellen "verbetering zij ons streven" Amsterdam 1889
Onderlinge Ziekenfonds "Hulp door voorzorg" van Hotel-restaurant; Koffiehuis- en societeitgeemployeerden Amsterdam
Ondersteuningsfonds "de Spoorwegbeambte" opgericht te Amersfoort Amsterdam 1893
Ondersteuningsfonds bij ziekte van de Nederl. R.K. Volksbond te Amsterdam Amsterdam
Ondersteuningsfonds der afdeeling Amsterdam van den Christelijken Nationalen Werkmansbond Amsterdam
Ondersteuningsfonds der Beiersche Bierbrouwerij "de Sleutel" Amsterdam
Ondersteuningsfonds der Boekbinderij Brandt en Zn Amsterdam
Ondersteuningsfonds der Boekbinderij Bronsveld Amsterdam
Ondersteuningsfonds der Nederlandsche Coupeursvereeniging Amsterdam
Ondersteuningsfonds der stoomvaartmaatschappij Nederland Amsterdam
Ondersteuningsfonds der Tweede Noord-Hollandsche Tramwegmaatschappij Amsterdam
Ondersteuningsfonds der werklieden a.d. Westersuikerraffinaderij Amsterdam
Ondersteuningsfonds v.d. Ned. Roomsch Kath. volksbond Amsterdam
Ondersteuningsfonds van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland Amsterdam
Ondersteuningsfonds van den Nederlandschen Hotelhoudersbond Amsterdam
Ondersteuningsfonds voor werklieden der firma Hool en Haalmeijer Amsterdam
Ondersteuningskas van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers Amsterdam
Oranje Nassau Levensverzekering Amsterdam
Scheepmakersvereeniging "Eendracht" Amsterdam
Scheepsbeschietersvereeniging "Eendracht onder Ons" Amsterdam 1890
Scheepstimmerliedenvereeniging "Eendracht" Amsterdam 1869
Scheepstuigersvereeniging "Nog tijdig ontwaakt" Amsterdam 1872
Schijvenschuurdersvereeniging "De Schijvenschuurdersvereeniging" Amsterdam 1894
Schildersgezellenvereeniging "St. Lucas" afdeeling van de R.K. Volksbond Amsterdam 1892
Schoenmakersvereeniging "Oranjevaan" onder de zinspreuk "Oefening baart kunst" Amsterdam 1894
Societeit Securatis Amsterdam 1893
Spiegel- en lijstenmakersvereeniging "Trouw en Eensgezindheid" Amsterdam 1870
St. Barbaravereeniging van de Ned. R.K. Volksbond Amsterdam
Steenhouwersvereeniging "Vriendenkring" Amsterdam 1888
Typografenvereeniging "de Katholieke Pers" afdeeling van den Ned. R.K. Volksbond Amsterdam 1889
Typografische Vereeniging "Voorzorg en Genoegen" Amsterdam
Uitkeeringsfonds bij overlijden der werklieden van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en spoorwegmaterieel Amsterdam
Uitkeeringsfonds bij ziekte der afdeeling Amsterdam van den Algem. Nederl. Typografenbond Amsterdam 1889
Uitkeeringsfonds bij ziekte, afdeeling van de vereeniging van meubelmakerspatroons Amsterdam 1889
Vereenigde Rijtuig en Wagenmakersgezellen "Loon naar Werken" Amsterdam 1873
Vereeniging "Amstels verbetering" Amsterdam
Vereeniging "de Weldadigheid" Amsterdam
Vereeniging "Ondersteuning zij ons doel" (opgericht door Fr.J.O. van Ooyen, G. ter Horst en J.G. Dur) Amsterdam 1867
Vereeniging "Ons Belang" van Conducteurs en Koetsiers der vroegere omnibusmaatij Amsterdam
Vereeniging Handwerkers Vriendenkring Amsterdam 1869
Vereeniging tot onderlinge uitkeering bij overlijden Amsterdam
Vereeniging tot steun bij overlijden aan weduwen of naaste bloedverwanten van Nederlandsche spoorwegpersoneel Station Rietlanden Amsterdam
Vereeniging tot vergoeding voor genees, heel en artsenijkundige hulp "allen voor allen" Amsterdam 1890
Vereeniging van Amsterdamsche Spoorwegbeambten te Amsterdam Amsterdam
Vereeniging van geemployeerden aan 's Rijkswerven "Vriendschap zij ons doel" Amsterdam 1872
Vereeniging van gemeenteboomplanters "Tot Nut en Genoegen" Amsterdam 1898
Vereeniging van Handels en Kantoorbedienden "Vooruit" Amsterdam
Vereeniging van koper en blikslagers "Door Eendracht Vooruitgang" Amsterdam 1872
Vereeniging van Timmersgezellen Concordia Amsterdam
Vereeniging Ziekenzorg Amsterdam 1895
Verzekeringsbank "Victoria" Amsterdam 1883
Vleeschhouwersgezellenvereeniging "Rust door Eendracht" Amsterdam 1872
Weduwenbeurs van den Ned. R.K. Volksbond Amsterdam
Werkliedenziekenfonds der suikerraffinaderij Spakler en Tetterode Amsterdam
Zieken en Begrafenisfonds van den Nederlandschen Internationalen sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond Amsterdam
Ziekenfonds "Caritas inter Nos" Amsterdam
Ziekenfonds "De Boekbinder" Amsterdam
Ziekenfonds "Onderlinge Steun" Amsterdam
Ziekenfonds "Vriendenkring" (meer dan 5000 leden) Amsterdam
Ziekenfonds der Amstelsuikerraffinaderij Amsterdam
Ziekenfonds der Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij Amsterdam
Ziekenfonds der Amsterdamsche Drukkersvereeniging Amsterdam
Ziekenfonds der Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij Amsterdam
Ziekenfonds der Boekbindersvereeniging "Nieuw Leven" Amsterdam
Ziekenfonds der boekdrukkerij J.H. de Bussy Amsterdam
Ziekenfonds der Broodfabriek fa wed. J. de Jonge Amsterdam
Ziekenfonds der Cacao, Chocolade- en suikerswerkersvereeniging D.E.V. Amsterdam
Ziekenfonds der CoŲperatieve bakkerij "Vooruit" Amsterdam
Ziekenfonds der firma A.J. de Haan en Co, broodfabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma D.P. Hosselman, machinefabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma F. Veerkamp en Co lingeriefabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma Gebr. Jonker, borstelfabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma Goedkoop, werf "het Kromhout" Amsterdam
Ziekenfonds der firma H. Meijer, bouwonderneming Amsterdam
Ziekenfonds der firma H.J. Suyver, machinefabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma H.P. Jansen en Zn., meubelfabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma Haak en Zonen, wagenmakerij Amsterdam
Ziekenfonds der firma Heinekens Amsterdamsche Glazenwasserij Amsterdam
Ziekenfonds der firma Holder en Co, steendrukkerij Amsterdam
Ziekenfonds der firma J.C.C. Kolling en Co, drukkerij, onderst. fonds Amsterdam
Ziekenfonds der firma J.P. Lorsen, schoenfabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma Jonker Lzn Amsterdam
Ziekenfonds der firma Maatij van bouwhandwerkers "Brouwersbond" Amsterdam
Ziekenfonds der firma Mosereeuw en Bonten Courantendrukkerij Amsterdam
Ziekenfonds der firma P. Smit, bouwonderneming Amsterdam
Ziekenfonds der firma Roelloffs, Hibnes en van Santen, drukkerij Amsterdam
Ziekenfonds der firma van der Meulen en van Epen timmerfabriek Amsterdam
Ziekenfonds der firma van Leer en Co, steendrukkerij Amsterdam
Ziekenfonds der firma Wieners en Co, metaalgieterij Amsterdam
Ziekenfonds der Gebrs Koch, spiegelfabriek Amsterdam
Ziekenfonds der lettergieterij Amsterdam Amsterdam
Ziekenfonds der Maatschappij meel- en broodfabrieken Amsterdam
Ziekenfonds der maatschappij voor zwavelzuurbereiding van Kesten en Co Amsterdam
Ziekenfonds der Nederlandsche fabriek van bronswerken Amsterdam
Ziekenfonds der Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij Amsterdam
Ziekenfonds der Neutrale vereeniging van sigarenmakers Amsterdam
Ziekenfonds der Onderlinge Werkliedenvereeniging "Helpt elkander" bij de Stoomvaartmaatschappij "Nederland" Amsterdam
Ziekenfonds der schildersvereeniging "Vooruitgang zij ons doel" Amsterdam
Ziekenfonds der Schuitervaerdersknechtsvereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1866
Ziekenfonds der sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap bloeiende" Amsterdam
Ziekenfonds der Steendrukkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam
Ziekenfonds der Stoomdrukkerij "de Fakkel" Amsterdam
Ziekenfonds der Stoommeel en broodfabriek "Holland" Amsterdam
Ziekenfonds der stoommeel- en broodfabriek Ceres Amsterdam
Ziekenfonds der stukadoorsfirma Cornet a/d Overtoom Amsterdam
Ziekenfonds der Tabaksbewerkersvereeniging "de Eendracht" Amsterdam
Ziekenfonds der Tabakwerkersvereeniging "Door Eendracht saamgebracht" Amsterdam
Ziekenfonds der Vereeniging "Handel en Nijverheid" Amsterdam
Ziekenfonds der Vereeniging "Nederlandsche Drukpers" Amsterdam
Ziekenfonds der Vereeniging "Rust door Eendracht" Amsterdam
Ziekenfonds der Vereeniging van Dok- en Veemarbeiders Amsterdam
Ziekenfonds der vereeniging van IsraŽlitische Werklieden en handelsbediendenvereeniging "Betsabel" Amsterdam
Ziekenfonds der werklieden der Naaml. Vennootschap "Hollandsche Cacao- en chocoladefabrieken van Bensdorp en Co Amsterdam
Ziekenfonds der werklieden van de Delibrouwerij Amsterdam
Ziekenfonds van de afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Amsterdam
Ziekenfonds van de Beschuitfabriek "de Volharding" Amsterdam
Ziekenfonds van de Vereeniging van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Amsterdam
Ziekenfonds van den Algemeenen Nederlandschen Diamantwerkersbond Amsterdam
Ziekenfonds van den Algemeenen Typografenbond Amsterdam
Ziekenfonds van den Bond van Spoorwegpersoneel der afdeeling Tractie van de Nederlandsche Spoorwegen Amsterdam
Ziekenfonds van den geneesheer B. Westendijk Amsterdam
Ziekenfonds van den geneesheer G. Franken Amsterdam
Ziekenfonds van den Nederl. R.K. Typografenbond Amsterdam
Ziekenfonds van den R.K. vereeniging "de Eendracht" Amsterdam 1893
Ziekenfonds van het Goudsmidscollege "Het Klaverblad" Amsterdam
Ziekenfonds van het werkliedenverbond "Patrimonium" Amsterdam
Ziekenfonds van Nederlandsche Spoorwegbeambten Hollandsche IJzerenspoorwegmaatschappij Amsterdam
Ziekenfonds/ondersteuningsfonds der Delibrouwerij Amsterdam

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.