Bestaande fondsen in Rotterdam in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Roterdam waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 171 organisaties.

Naam Plaats Jaar
(zieken- en pensioenfonds, afdeeling Fabriek) der tabaks- en sigarenfabriek Gebrs Zwartendijk Rotterdam
(zieken- en pensioenfonds, afdeeling Kantoor) der tabaks- en sigarenfabriek Gebrs Zwartendijk Rotterdam
"AbiŽzer"(Hulpe) Vereeniging tot verzekering van geldelijke uitkeering bij overlijden Rotterdam
Afd. Rotterdam van den Nederl. Bootwerkersbond Rotterdam
Afd. Rotterdam van het Algemeen Nederl. Typografenbond, ziekenfonds Rotterdam
Afdeeling Charlois van het Nederl. werkliedenverbond "Patrimonium" Rotterdam
Afdeeling Delftshaven van het Nederl. werkliedenverbond "Patrimonium" Rotterdam
Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen Behangers- en Stoffeerdersbond Rotterdam
Afdeeling Rotterdam van den werkmansbond voor leden der Nederl. Hervormde Kerk Rotterdam
Afdeeling Rotterdam van het Nederl. Bakkersgezellenziekenfonds Rotterdam
Afdeeling Ziekenfonds der Werkl. Ver. "Vrijheid door Broederschap" te Oud-Kralingen Rotterdam
Afdeeling Ziekenhulp van den werkmansbond Rotterdam 1891
Algemeen Begrafenisfonds "Leeft en Zorgt" Rotterdam
Algemeen Ziekenfonds "Uit Voorzorg" Rotterdam
Algemeen Ziekenfonds voor genees-, heel- en verloskundige hulp en uitkeeringsfonds bij overlijden "De Volharding" Rotterdam
Algemeen Ziekenfonds voor Rotterdam Rotterdam 1859
Algemeene Burgersocieteit onder de zinspreuk "Tot voorzorg" Rotterdam
Algemeene Rotterdamsche CoŲperatieve Begrafenis Verzekering Rotterdam
Algemeene Rotterdamsche Vereeniging ter uitkeering van begrafenisgelden Rotterdam
Algemeene Rotterdamsche Vereeniging tot uitkeering van gelden bij leven en bij overlijden Rotterdam
Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Rotterdam 1855
Algemeene Werkliedenvereeniging "Door Ons, voor Ons" te Charlois Rotterdam
Algemeene Werkliedenvereeniging "Een ieders nut" Rotterdam
Anti-sociaal Democratische Vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Rotterdam
Begrafenisfonds "Zorg en Hulp" Rotterdam
Begrafenisfonds onder de zinspreuk "Let op uw Einde" Rotterdam
Bijstandskas der Koek en Banketwerkers, chocolaad en suikerwerkersvereeniging "Onderling Belang" Rotterdam
Bootwerkersvereeniging "De Nederlandsche Slag" Rotterdam
Brandverzekering "Jan van der Heyden" Rotterdam
Brandverzekering "Vriendschap vereenigt ons" Rotterdam
Broodbakkersvereeniging "Bijstand zij ons doel" Rotterdam
Christelijke Werkliedenvereeniging "Johannes onder de zinspreuk "Hebt elkander lief, met broederlijke Liefde", Rom. 12.10, te Kralingen Rotterdam
De Eerste Patroonsvereeniging "Rotterdamsche Bouwkring" met werkliedenziekenfonds Rotterdam
Eerste Rotterdamsche Maatij van verzekering op het leven tegen ongelukken en invaliditeit Rotterdam
Fonds "Hulp bij Overlijden", onderafdeeling der Werkl. ver. "Vrijheid door Broederschap" te Oud-Kralingen Rotterdam
Fonds tot geldelijke uitkeering bij overlijden "Zorg en Hulp" Rotterdam
Fonds tot geldelijke uitkeering bij overlijden der afd. Rotterdam van den Christelijken Nationalen werkmansbond Rotterdam
Fonds tot uitkeering bij overlijden van ambtenaren en beambten van politie "Rotterdamsch politiefonds" Rotterdam
Fonds van geldelijke Uitkeering (bij overlijden) "Hulp buigt den nood" Rotterdam
Fonds van hulpbetoon der Vrijwillige Brandweer te Rotterdam Rotterdam
Fonds voor geneeskundige hulp der afd. Rotterdam van den Christelijken Nationalen werkmansbond Rotterdam
Kleedermakersvereeniging "Amicitia" Rotterdam
Kraamgeldfonds der afd. Rotterdam van den Christelijken Nationalen werkmansbond Rotterdam
Levensverzekering Maatschappij "Rotterdam" Rotterdam
Maatschappij van Levensverzekering Rotterdam
Machinewerkliedenvereeniging "Vriendentrouw" Rotterdam 1876
Meubelmakersvereeniging "de Toekomst" Rotterdam 1870
Naaml. Venn. Rotterdamsche Verzekering-Societeiten Rotterdam
Nationale Levensverzekeringsbank Rotterdam
Nederlandsche Algemeene Maatij voor levensverzekering "Concordia" Rotterdam
Onderlinge Levensverzekering Mij "Helpt Elkander" Rotterdam 1881
Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden Rotterdam
Ondersteuningsfonds bij ziekte en overlijden van den Ned. R.K. Volksbond te Rotterdam Rotterdam
Ondersteuningsfonds der afd. Rotterdam van den Christelijken Nationalen werkmansbond Rotterdam
Ondersteuningsfonds der borstelfabriek Adr. de Haas Jr. Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Christ. Werkl. Vereeniging "Waakt en Bidt" te Kralingen, van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Rotterdam
Ondersteuningsfonds der fabriek van Burgerhouten en Zn Rotterdam
Ondersteuningsfonds der fabriek van chocolaad- en suikerwerken C. Jamin Rotterdam
Ondersteuningsfonds der fabriek van kerkmeubelen Gebrs Hargry en Snickers Rotterdam
Ondersteuningsfonds der fabriek van weegwerktuigen, Becker's Sons Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Hollandsche Maatschappij tot bereiding van gecondenseerde melk en de Naamlooze Vennootschap Vereenigde Zeepfabrieken van den Bergh ld Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Kon. Ned. Stoommeubelfabriek Allan en Co Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Kralingsche Katoenmaatij Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Maatschappij "de Maas" Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens van Berkel's patent Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Maatschappij voor Scheeps en werkbouw "Fyenoord" Rotterdam
Ondersteuningsfonds der machinefabriek en scheepswerf "de Industrie" Rotterdam
Ondersteuningsfonds der machinefabriek H.J. Landmann en Zn Rotterdam
Ondersteuningsfonds der machinefabriek LŲhnis en Co Rotterdam
Ondersteuningsfonds der margarinefabriek J. Laming en Sons Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Naaml. Venn. "Nederlandsche Kistenfabriek" voorheen Dubbelman en Co Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Naaml. Venn. Machinefabriek B. Wilton Rotterdam
Ondersteuningsfonds der orgelfabriek van de firma v.d. Tak en Co Rotterdam
Ondersteuningsfonds der Rotterdamsche margarinefk Rotterdam
Ondersteuningsfonds der stoomhoutzagerij enz., Arnold J. v.d. Bergh Ltd Rotterdam
Ondersteuningsfonds der stoomkuiperij en kistenmakerij W. van der Luyten en Zn Rotterdam
Ondersteuningsfonds der stoomspinnerij firma Jan Hoos Rotterdam
Ondersteuningsfonds der stoomspinnerij firma Nico Hoos Rotterdam
Ondersteuningsfonds der stoomwasscherij en ververij J. Hoevels Rotterdam
Ondersteuningsfonds der tabak- en sigarenfabriek fa. de Erven de Wed. J. van Nelle Rotterdam
Ondersteuningsfonds der tabaks- en sigarenfabriek Gebrs Zwartendijk Rotterdam
Ondersteuningsfonds der verf en vernisfabriek Molyn en Co Rotterdam
Ondersteuningsfonds der vijlenfabriek Kerkhoven en Vonk Rotterdam
Ondersteuningsfonds Schildersgilde van den Ned. R.K. Volksbond Rotterdam
Ondersteuningsfonds van manschappen van de brandweer "De Spuitgast" Rotterdam
Ondersteuningsfonds voor ouden van dagen van den Ned. R.K. Volksbond te Rotterdam Rotterdam
Pensioen- en ondersteuningsfonds der tabaks- en sigarenfabriek Louis Dobbelman Rotterdam
Roomsch-Katholiek Ziekenfonds te Kralingen Rotterdam
Rotterdamsche Algemeen Ziekenfonds Rotterdam
Rotterdamsche Begrafenisvereeniging voor Roomsch Katholieken onder de zinspreuk "Geloof, Hoop en Liefde" Rotterdam
Rotterdamsche Maatij tot uitkeering van begrafenisgelden Rotterdam
Rotterdamsche Metaalbewerkersgezellenvereeniging "St. Eloy" Rotterdam
Rotterdamsche Societeit tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Begrafenisfonds) onder de zinspreuk "Wij leven om te zorgen" Rotterdam 1844
Rotterdamsche Timmerliedenvereeniging "Eendracht tot Vooruitgang" Rotterdam
Rotterdamsche verzekering Maatij "de Toekomst" voor uitkeering bij overlijden Rotterdam
Rotterdamsche Verzekering Maatschappij Rotterdam
Rotterdamsche Vrouwenvereeniging "De zorgvuldige Huisvrouw" Rotterdam
Rotterdamsche werkliedenvereeniging "De wederzijdsche hulp" (goedgekeurd bij KB 4 Sept. 1887 no. 26) Rotterdam 1887
Scheepstimmerliedenvereeniging "Op Hoop van Eendracht" Rotterdam
Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1870
Sigarenmakers-ondersteuningsfonds Rotterdam
Sigarenmakersvereeniging Rotterdam
Sigarensorteerdersvereeniging Rotterdam 1888
Slagersgezellenvereeniging "de Eendracht" Rotterdam 1884
Societeit "Rotterdam" Rotterdam 1875
Societeit onder de zinspreuk "Tot onderlinge Hulp en Bijstand van den Mensch. Tot zelfs na hunnen Dood, dat is ons doel en wens" Rotterdam
Societeit onder de zinspreuk: Dat lief' en deugd in rampspoed, smart en leed, Door huichelarij of eigenbaat nooit word' verdrongen, Maar ieder mensch zijn zorg tot 's menschen nut besteedt, Met dank steeds word' beloond, niet voor 't geregt ontwrongen Rotterdam 1829
Societeit onder de zinspreuk: Tot Nut van 't Menschdom in hun leven, Ook vruchten geeft aan d'overgebleven Rotterdam 1796
Societeit tot geldelijke uitkeering bij overlijden onder de zinspreuk "Tot Nut van 't Algemeen" Rotterdam
Societeit tot geldelijke uitkeering bij overlijden onder de zinspreuk: "Zorg voor de Toekomst" Rotterdam
Societeit tot geldelijke uitkeering bij overlijden, onder de zinspreuk "Tot nut en Voorzorg" Rotterdam
Societeit van genees-, heel- en verloskundige hulp onder de zinspreuk "Uit Voorzorg" Rotterdam
Societeit van Onderlinge Ondersteuning of Bus van Delftshaven Rotterdam
St. Barbara begrafenisfonds van den Ned. R.K. Volksbond te Rotterdam Rotterdam
Timmerlieden-Vereeniging "de Kracht" met fonds bij overlijden Rotterdam
Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering" Rotterdam
Toelaagfonds bij overlijden onder de zinspreuk "Tot Nut van 't Algemeen" Rotterdam
Typografische Vereeniging "Hoe Schoon is het broeders vereenigd te zien" Rotterdam
Typografische Vereeniging onder de zinspreuk: Door Coster's Fakkel voorgelicht, Is deze Vriendenkring gesticht Rotterdam
Uitkeeringsfonds bij ziekte, voor leden van 45 tot 60 jaar, der afd. Rotterdam van den Ned. R.K. Volksbond Rotterdam
Uitkeeringsfonds bij ziekten en overlijden der afd. Rotterdam van den Nederl. R.K. volksbond Rotterdam
Vereeniging "Hulp in Nood" Rotterdam
Vereeniging onder de zinspreuk "op Hoop van Eendracht" te Charlois Rotterdam
Vereeniging tot verzekering van geldelijke uitkeering bij overlijden "Zonder Baatzucht" Rotterdam 1892
Vereeniging van Kantoorbedienden Rotterdam
Vereeniging van wegers-meters "Onderlinge Steun" Rotterdam
Verzekeringsbank "De Nederlanden" Rotterdam
Verzekeringssocieteit Rotterdam 1840
Vrouwenclub van de Rotterdamsche Buurtvereeniging Rotterdam
Weduwen- en Halfweezenpensioenfonds van den Ned. R.K. Volksbond te Rotterdam Rotterdam
Weduwen- en Pensioenfonds, onder de zinspreuk "De Liefde zorgt tot na den dood" te Kralingen Rotterdam
Weduwenfonds der tabaks- en sigarenfabriek Louis Dobbelman Rotterdam
Werklieden-vereeniging "Vrijheid door Broederschap" te Oud-Kralingen, gem Rotterdam Rotterdam
Werkliedenvrouwenvereeniging "de onderlinge Hulp" Rotterdam
Zieken- en Begrafenissocieteit onder de zinspreuk: "Wanneer kan liefde en ondeugd in leed en rampspoed blijken? Dan, als men d'eigenbaat voor 's menschen nut doet wijken" Rotterdam 1816
Zieken- en Begrafenisvereeniging onder de Zinspreuk "Ten gemeenen Nutte" Rotterdam
Zieken- en Kraamsocieteit "Zorgt in Tijds" Rotterdam
Zieken Societeit onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1891
Zieken Societeit onder de zinspreuk "Tot Nut van 't Algemeen" Rotterdam 1841
Ziekenbus "Uit voorzorg" te Charlois Rotterdam
Ziekenbus van den geneesheer te Oud-Charlois Rotterdam
Ziekenbus van den geneesheer te Oud-Charlois/Katendrecht Dr. F.H. BohrŤ Rotterdam
Ziekenbus van den geneesheer te Oud-Delftshaven Dr. D.J. van Rijn Rotterdam
Ziekenbus van den geneesheer te Oud-Kralingen Dr. K.C. van Senus Rotterdam
Ziekenfonds (onderneming van den geneesheer) te Charlois Rotterdam
Ziekenfonds "De Bijenkorf" te Charlois Rotterdam
Ziekenfonds der afdeeling Rotterdam van den Nederl. steenhouwersbond Rotterdam
Ziekenfonds der arbeiders der tabaks- en sigarenfabriek Louis Dobbelman Rotterdam
Ziekenfonds der Nederl. Amerik. Stoomvaart Mij Rotterdam
Ziekenfonds der Rotterdamsche Lloyd Rotterdam
Ziekenfonds der sigarenmakers der tabaks- en sigarenfabriek Louis Dobbelman Rotterdam
Ziekenfonds der St. Joseph's Gezellen-Vereeniging Rotterdam
Ziekenfonds onder de zinspreuk: "Hulp in ziekte" Rotterdam
Ziekenfonds voor meubelmakers Rotterdam
Ziekenfondsen "Hulpverleen" en "Hulp voor lijden" Rotterdam
Ziekenkas der afd. Rotterdam van het Algemeen Nederl. werkliedenverbond Rotterdam
Ziekenkas der Koek en Banketwerkers, chocolaad en suikerwerkersvereeniging "Onderling Belang" Rotterdam
Ziekenkas van de afdeeling te Hillesluis-Feyenoord van het Nederl. Werkl. verb. "Patrimonium" Rotterdam
Zieken-ondersteuningsfonds der Christ. Werklieden-Vereeniging "Bid en Werk", afd. Rotterdam van het Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" Rotterdam
Zieken-Societeit Rotterdam
Ziekensocieteit "Boerhave" Rotterdam 1862
Ziekensocieteit "Concordia" Rotterdam
Ziekensocieteit "Door Voorzorg" Rotterdam 1843
Zieken-Societeit "Tot Nut van 't Algemeen" Rotterdam 1846
Ziekensocieteit "Tot Steun in Nood" Rotterdam 1892
Zieken-Societeit "Zorg en Hulp" Rotterdam
Ziekensocieteit onder de zinspreuk "Bijstand" Rotterdam 1847
Ziekensocieteit onder de zinspreuk "Den lijders hulp te biÍn in ziekte, smart of pijn, Zal van deez' societeit het eenigst doelwit zijn" Rotterdam
Zieken-Societeit onder de zinspreuk "Uit liefde en voorzorg" Rotterdam 1839
Ziekensocieteiten "Tot heil der menschheid" en "Tot onderling belang" Rotterdam
Zieken-Vereeniging "AbiŽzer" (Hulpe) Rotterdam 1893
Zuidhollandsche Levensverzekering Maatschappij Rotterdam

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.