Bestaande fondsen in Friesland in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Friesland waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 157 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Onderling ziekenfonds te Surhuisterveen Achtkarspelen 1895
Collegie Zeemanstroost Ameland
Begrafenisvereeniging "Horariet" te Wensum Baarderadeel
Onderling ziekenfonds te Bozum Baarderadeel
Onderling Ziekenfonds te Britswerd en Wiewerd Baarderadeel
Onderling Ziekenfonds te Oosterlittens Baarderadeel
Onderling Ziekenfonds te Oosterwierum Baarderadeel
Ziekenfonds te Beers en Jellum Baarderadeel
Ziekenfonds te Jorwerd Baarderadeel
Ziekenfonds te Mantgum en Schillard Baarderadeel
Ziekenfonds te Weidum Baarderadeel
Begrafenisfonds "Helpt Elkander" te Sixbierum Barradeel
Begrafenisvereeniging te Mimmertsga Barradeel
Begrafenisvereeniging te Oosterbierum Barradeel
Begrafenisvereeniging te Sixbirum Barradeel
Onderling Begrafenisfonds "Onderlinge Voorzorg is nuttig" te Tzummarum Barradeel
Vereeniging "Draagt Elkanders Lasten" te Sixbirum Barradeel
Ziekenfonds "Der Kranken Vriend" te Wijnaldum Barradeel
Ziekenfonds te Pieterbierum Barradeel
Vereeniging "Helpt Elkander" te St. Jacobi Parochie Bildt
Werkliedenvereeniging ¨Hulp naar Vermogen" te St. Jacobi Parochie Bildt
Ziekenfonds der werklieden van de stoomzuivelboerderij "de volharding" Bildt
Afdeeling Bolsward van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Bolsward
Algemene Verzekeringsmaatschappij "de Philantroop" Bolsward
Begrafenisfonds van de afdeeling Bolsward van den christelijken nationalen werkmansbond Bolsward
Fonds tot ondersteuning bij ziekte en ongeval Bolsward
Onderling ziekenfonds Bolsward 1862
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Bolsward van den christelijken nationalen werkmansbond Bolsward
R.K. werkliedenvereeniging "St. Joseph" Bolsward
Werkliedenvereeniging "Eendracht ons doel" Bolsward
Ziekenfonds der Fabriek "Hollandia" Bolsward
Ziekenfonds Dokkum 1895
Maatschappij "Concordia" ter ondersteuning van zieken Doniawerstal
Christelijke Werkliedenvereeniging te Marrum en Wester-Nijkerk Ferwerderadeel
Onderling Ziekenfonds "Steunt Elkander" te Hallum Ferwerderadeel
Onderling Ziekenfonds te Blija Ferwerderadeel
Ondersteuningskas "Hulp in Nood" te Hallum Ferwerderadeel
Begrafenisfonds "Liefde en Trouw in droefheid en rouw" Franeker
Ziekenfonds "Draagt Elkanders Lasten" Franeker 1879
Ziekenfonds "St. Johannes de Deo" onderafdeeling van de St. Antoniusvereeniging Franeker
Ziekenfonds der werkliedenvereeniging "de Honingbij" Franeker 1871
Begrafenisfonds "Liefde en Eendracht" voor Ried en Boer Franekeradeel
Begrafenisvereeniging te Tzum Franekeradeel
Fonds tot uitkeering bij overlijden "Liefde en Eendracht" te Hidlum Franekeradeel
Ondersteuningsfonds voor Ried en Boer Franekeradeel
Ziekenfonds "der Kranken Troost" te Herbayum Franekeradeel
Ziekenfonds "Hidlum en Almenum" te Hidlum Franekeradeel
Maatschappij "Onderling Hulpbetoon" te Balk Gaasterland
Ziekenfonds van Hemelum, Bakkingen en Hiras Gaasterland
Afdeeling Harlingen en Omstreken van den Christelijken Nationalen werkmansbond Harlingen
Afdeeling Harlingen van het algemeen Nederlandsch werkliedenverbond "Recht voor Allen" Harlingen
Burgerbus "De een helpt hier den anderen" Harlingen
Ondersteuningsfonds der afdeeling Harlingen van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Harlingen
Timmer- en Metselaarsbus "Door Eendracht Verbetering" Harlingen
Vereeniging "Burgervoorzorg" Harlingen
Werkliedenbus "Vriendenkring" Harlingen
Ziekenfonds der St. Josephvereeniging Harlingen
Burgergild te Joure Haskerland 1760
Burgergild te Joure Haskerland 1871
Maatschappij "Helpt Elkander" te Joure Haskerland
Vereeniging "Helpt Elkander" te Koudum Hemelumer-Bedevaert-en-Noordwolde
Werkliedenvereeniging "Eendracht" te Holkwerum Hemelumer-Bedevaert-en-Noordwolde
Ziekenfonds te Wommels Hennaarderadeel
Afdeeling Hindeloopen van het Nederlandsch werkliedenverbond "Patrimonium" Hindeloopen
Christelijke Werkliedenbond "Hindeloopen" Hindeloopen
Fonds "Geneeskundige Hulp" van de afdeeling Hindeloopen van den Christelijk Nationalen werkmansbond Hindeloopen
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Hindeloopen van den Christelijken Nationalen werkmansbond Hindeloopen
Werkliedenvereeniging "Samenwerking" Hindeloopen
Doktersbus van Dr. A. Prins Idaarderadeel
Doktersbus van Dr. J.A. Schepers Idaarderadeel
Fonds onder de werklieden a/d fabriek der Heeren J. en H.W. van der Ploeg te Grouw Idaarderadeel
Liefdefonds te Warga (van het departement Warga der maatschappij tot Nut van 't Algemeen) Idaarderadeel
Onderlinge waarborgmaatschappij "het Gild" te Grouw Idaarderadeel
Spaarkas van het Departement Roordahuizen der Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen" te Roordahuizen Idaarderadeel
Ondersteunings- en begrafenisdienst van de afdeeling IJlst van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" IJlst
Zieken- en begrafenisfonds te IJlst (van het Departement tot Nut van 't Algemeen) IJlst 1828
Ziekenfonds te IJlst der schaven en schaatsenfabriek IJlst
Zieken- en begrafenisfonds "De Eendracht" te Kollum Kollumerland en Nieuwkruisland
Zieken- en begrafenisfonds "Gedenk te Sterven" te Kollum Kollumerland en Nieuwkruisland
Algemene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij Leeuwarden
Begrafenisfonds "Begin en Einde" Leeuwarden  
Leeuwarder Ziekenfonds "Eendracht maakt Macht" Leeuwarden 1895
Onderling Burgerlijk Begrafenisfonds "Gedenkt te Sterven" Leeuwarden
Pius Genootschap "Achoerat Olam" Leeuwarden
Typografische Vereeniging "Nut en Genoegen" Leeuwarden 1877
Vereeniging "Broederschap" Leeuwarden 1864
Vereeniging van goud- en zilversmeden "Tot Nut" Leeuwarden
Zieken- en Begrafenisfonds "Regt door Zee" Leeuwarden 1815
Ziekenbus "Steun in Ziekte" Leeuwarden 1861
Ziekenfonds "De Vrede" Leeuwarden
Ziekenfonds der fabrieksarbeiders van de Leeuwarder Stroocartonfabriek (voorheen J.G. Kupersen) Leeuwarden
Ziekenfonds voor de werklieden der boekbinderij Wed. C. Albracht Leeuwarden
Ziekenfonds voor de werklieden der lompensorteerderij Leeuwarden
Ziekensociëteit Leeuwarden 1864
Begrafenisfonds "Eendracht en Liefde" te Cornjum Leeuwarderadeel
Begrafenisfonds "Voorzorg is Plicht" te Akkum Leeuwarderadeel
Onderling Ziekenfonds te Stiens Leeuwarderadeel
Onderstandskas te Britsum (uitgaande van Patrimonium) Leeuwarderadeel
Onderstandskas te Wirdum Leeuwarderadeel
Zieken- en Begrafenisfonds der Leeuwarder aardappelmeel en stroopfabriek te Huizum Leeuwarderadeel
Ziekenfonds te Huizum Leeuwarderadeel
Ziekenfonds van de geneesheer W. Sinninghe Damsté Leeuwarderadeel
Oudegild "Eendracht maakt Macht' Lemsterland
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Lemsterland
Ziekenfonds "Steun in ziekte" te Marssum Menaldumadeel
Ziekenfonds te Beetgum Menaldumadeel
Ziekenfonds te Berlikum Menaldumadeel
Ziekenfonds te Donrijp Menaldumadeel
Ziekenfonds te Engelen Menaldumadeel
Ziekenfonds te Menaldum Menaldumadeel
Ziekenfonds te Wier Menaldumadeel
Algemeen Ziekenfonds "Draagt elkanders lasten" Oostdongeradeel
Buurtschap No 3 te Paesens Oostdongeradeel
Ziekenfonds te Metslawier Oostdongeradeel
Ziekenfonds te Nijkerk Oostdongeradeel
Doktersfonds van den Heer Arts C.J. van Heel te Makkinga Ooststellingwerf
Vereeniging Ziekenfonds "Oosterwolde" te Oosterwolde Ooststellingwerf
Vereeniging "Steun in ziekte" te Langerzwaag Opsterland
Ziekenfonds "Voorzorg" te Gorredijk Opsterland
Fonds tot onderlingen bijstand te Heerenveen Schoterland
Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" te Heerenveen Schoterland
Ziekenfonds te Knijpe Schoterland
Vereeniging "Onderling Hulpbetoon" Sloten
Maatschappij tot ondersteuning van zieken, gebrekkigen en grijsaards (van het departement Drachten der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen) Smallingerland
Ziekenfonds "Draagt Elkanders Lasten" te Drachten Smallingerland
Onderling Ziekenfonds der werklieden aan de fabriek firma Louwmans en Co Sneek
Onderling Ziekenfonds der werklieden aan de fabriek van de Heer E.H. Jaarsma Sneek
Onderlinge Ziekenfonds Sneek 1844
Onderlinge Ziekenfonds "De Voorzorg" Sneek 1888
Ondersteuningsfonds bij ziekte, onderafdeeling der St. Joseph vereeniging Sneek
R.K. Begrafenisvereeniging, onderafdeeling der St. Joseph vereeniging Sneek
Vereeniging "De laatste Eer" te Akkrum Utingeradeel
Ziekenfonds te Oldeboorn Utingeradeel
Begrafenisfonds te Fernaard Westdongeradeel
Begrafenisfonds te Moddergat (Kamp) Westdongeradeel
Begrafenisfonds te Nes Westdongeradeel
Begrafenisfonds voor de Westerburen in het Moddergat Westdongeradeel
Maatschappij ter onderlinge verzekering van Begrafeniskosten "Gedenk te sterven" te Holwerd Westdongeradeel
Vereeniging tot onderlinge bijstand te Nes Westdongeradeel
Ziekenfonds der werkliedenvereeniging "Patrimonium" afdeeling Holwerd te Holwerd Westdongeradeel
Vereeniging tot "Wederkeerig Hulpbetoon" te Wolvega Weststellingwerf
Ziekenfonds te Blesse en omstreken Weststellingwerf
Fonds tot Onderlingen bijstand "Eendracht maakt macht" te Heeg Wijmbritseradeel 1869
Fonds tot Ondersteuning der arbeidende klasse te Woudsende Wijmbritseradeel 1873
Begrafenisbus "Gedenk te Sterven" te Hakkum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Wonseradeel
Levensverzekeringsmaatschappij "De Voorzorg" te Arum Wonseradeel
Vereeniging "Helpt Elkander" te Witmarsum Wonseradeel
Ziekenfonds "Helpt Elkander" te Parrega en Huslum Wonseradeel
Ziekenfonds "Nut en Voordeel" te Kimswerd Wonseradeel
Ziekenfonds "Nut en Voordeel" te Pingjum Wonseradeel
Ziekenfonds "Sterk door onderlinge Samenwerking" te Arum Wonseradeel
Ziekenfonds te Hakkum Wonseradeel
Ziekenfonds te Tjerkwerd Wonseradeel
Onderling ziekenfonds Workum 1881
Ondersteuningsfonds van de afdeeling Workum van de Christelijk Nationalen Werkmansbond Workum
R.K. St. Josephsbegrafenisfonds "Naastenliefde" Workum
Werkliedenvereeniging "Helpt elkander" Workum

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.