Erkenningseisen ziekenfondsen

Door het formuleren van eisen waaraan ziekenfondsen moesten voldoen, konden de belangen van de bij de financiering van zorg betrokken partijen zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht worden gebracht. De erkenningseisen werden in verschillende wetten en overeenkomsten neergelegd en in meer of mindere mate gehandhaafd. Ze gaven sturing aan de ontwikkeling van de ziekenfondsen.

Hieronder verwijzen weblinks naar de ontwikkeling van de erkenningseisen voor ziekenfondsen.

Ziektewet Kuyper 1903

Ziektewet Talma 1913 (zou tot gevolg hebben dat zo goed als alle bestaande kassen en een groot aantal ziekenfondsen zou verdwijnen)

Bindend besluit van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 1912 (gold alleen voor nieuw op te richten fondsen waarbij uitzonderingen konden worden gemaakt)

Ziekenverzorgingswet Aalberse

Unificatierapport 1926

Ziektewet 1929 (formuleerde de eis tot verzekering bij een ziekenfonds, waaraan echter geen erkenningseisen werden verbonden)

Ziekenfondswet 1930

Ziekenfondsenbesluit 1941

Ziekenfondswet 1964

Zorgverzekeringswet 2006