Het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Inventaris van het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ):

Kenmerk Omschrijving
Algemeen
300111004 Beschrijvingsbrief FVZ, 1927 - 1940, 1 stuk
300111016 Notulen van de jaarvergaderingen FVZ, 1948 - 1952, 1 omslag
300111017 Beschrijvingsbrief met diverse verslagen FVZ, 1949 - 1951, 1 omslag
300111010 Model van een reglement van de vereeniging voor ziekenhuisverpleging, 1 omslag
300111013 Reglement van het Streekverband Amstelland, 1938, 1 omslag
300111014 Reglement van het Algemeen Ziekenhuis Ondernemingsfonds Hilversum, 1934, 1 omslag
300111024 Jaarverslagen FVZ, 1941 - 1942, 1 omslag
300111011 Foto's van het bestuur en de afgevaardigden, 1928 en 1936/1937, 1 omslag
300111015 Verslag met balans en exploitatierekening over het jaar 1949 van Nezifo, 1 omslag
300111012 Krantenartikel 'Het ontwerp ziekenverzorgingswet', De Volharding, 1 januari 1937, 1 omslag
300111034 Stuk betreffende een discussie-avond 'Financiering van de gezondheidszorg', 1975, 1 omslag
Bestuur
300111001 Notulen van het bestuur met bijlagen, 1932 - 1938, 1 stuk
300111002 Notulen van het bestuur met bijlagen, 1938 - 1941, 1 stuk
300111003 Notulen van het bestuur met bijlagen, 1941 - 1947, 1 stuk
300111019 Inhoudregister op de notulen en diverse stukken betreffende de bestuursvergaderingen, 1947 - 1952, 1 omslag
300111020 Notulen van de vergaderingen van het Federatiebestuur, 1947 -1952, 1 omslag
300111021 Agenda's voor de vergaderingen van het Federatiebestuur, 1947 - 1952, 1 omslag
300111022 Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van het Federatiebestuur, 1947 - 1952, 1 omslag
300111023 Diverse stukken betreffende de vergaderingen van het Federatiebestuur, 1947 - 1952, 1 omslag
300111028 Notulen van de vergaderingen van het Federatiebestuur, 1953 -1969, 1 omslag
300111047 Notulen bestuursvergaderingen, 1969 - 1970, 1 omslag
300111049 Diverse stukken betreffende het bestuur, 1986 - 1988, 4 omslagen
Organisatie
300111005 Correspondentieblad FVZ, 1931 - 1941, losse stukken
300111006 Correspondentieblad jaargang 1 t/m 10, 1 stuk
300111007 Correspondentieblad jaargang 1 t/m 7, losse stukken
300111008 Correspondentieblad jaargang 8 t/m 10, losse stukken
300111009 Statuten en huishoudelijk reglement, 1 omslag
300111018 Overeenkomst tussen de CBOZ, de ANOZ, de FVZ en ANOZIFO, 15 september 1941, 1 omslag
300111025 Toelichting op de ontworpen modellen voor een eenvoudige boekhouding en administratie, 1941, 1 omslag
300111026 Contributieschaal, 1941, 1 omslag
300111027 Circulaires, 1941, 1 omslag
300111029 Notulen algemene vergaderingen van de Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging, 1955 - 1968, 1 omslag
300111030 Diverse stukken betreffende FVZ, 1941 - 1971, 1 omslag
300111031 Diverse stukken betreffende de organisatie, 1 omslag
300111032 Enquête, 1954, 1 omslag
300111033 Verslag van de vergaderingen van de KLOZ, 1969 - 1971, 1 omslag
300111036 Diverse correspondentie, 1946 - 1960, 1 omslag
300111037 Diverse correspondentie, 1956 - 1964, 1 omslag
300111038 Diverse correspondentie, 1961 - 1971, 1 omslag
300111039 Diverse correspondentie, 1974 - 1985, 1 omslag
300111040 Correspondentie diverse verzekeraars, 1973-1981, 1 omslag
300111043 Notulen vergaderingen afdeling Ziektekostenverzekering van de F.O.B. en de FVZ, 1977 - 1979, 1 omslag
300111044 Diverse stukken betreffende de FOB/FVZ, 1970 - 1979, 1 omslag
300111045 Mededelingenblad FOB, 1975 - 1979, 1 omslag
300111046 Statuten en reglementen van de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, 1 omslag
300111048 Diverse stukken betreffende de vergaderingen van de Federatie VVZ, 1981 - 1984, 1 omslag
300111050 Verslagen van de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1984 - 1987, 1 omslag
300111051 Diverse stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1985, 4 omslagen
300111052 Diverse stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1985, 3 omslagen
300111053 Diverse stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1986, 2 omslagen
300111054 Diverse stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1986, 4 omslagen
300111055 Diverse stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1986, 3 omslagen
300111056 Diverse stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1987, 2 omslagen
300111057 Diverse stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1987, 5 omslagen
300111058 Agenda's en verslagen van de algemene vergaderingen van de Federatie VVZ, 1987 - 1988, 1 omslag
300111059 Diverse stukken betreffende de ledenvergaderingen van de VVZ, 1988, 3 omslagen
300111060 Diverse stukken betreffende de ledenvergaderingen van de VVZ, 1988, 3 omslagen
300111061 Diverse stukken betreffende de ledenvergaderingen van de VVZ, 1988, 7 omslagen
300111063 Statutenwijziging, 1968, 1 omslag
300111064 Statutenwijziging, 1985 - 1986, 1 omslag
300111065 Statutenwijziging Kontaktcommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ), 1984 - 1986, 1 omslag
300111066 Correspondentie met 'De Verpleging' Katwijk aan Zee, 1972 - 1986, 1 omslag
300111067 Correspondentie met de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging 'Noord en Zuid' Goes, 1970 -1986, 1 omslag
300111068 Correspondentie met de Onderlinge Waarborgmaatschappij Ziektekostenverzekering Ambtenaren (ZVA), 1985 - 1986, 1 omslag
300111069 Correspondentie met Enzico, 1985 - 1986, 1 omslag
300111070 Correspondentie met O.N.V.Z., 1985 - 1986, 1 omslag
300111071 Correspondentie met OOM, 1984 - 1986, 1 omslag
300111072 Correspondentie met Nezifo, 1972 - 1986, 1 omslag
300111073 Correspondentie met Ohra, 1986, 1 omslag
300111074 Correspondentie met 'Het Anker', 1984 - 1986, 1 omslag
300111075 Correspondentie met 'Het Noorden', 1984 - 1986, 1 omslag
300111076 Uitgaande post, 1987, 1 omslag
300111077 Uitgaande post, 1988, 1 omslag
300111078 Stukken betreffende het Platform FOZ/VVZ/NVOZ, 1985, 1 omslag
300111079 Correspondentie met het Verbond van Verzekeraars, 1984 - 1987, 1 omslag
300111080 Informatiebulletin CEA, 1986, 1 omslag
300111081 Circulaires LV Verbond van Verzekeraars, 1987, 1 omslag
300111082 Circulaires VAB Verbond van Verzekeraars, 1987, 1 omslag
300111083 Aktie Personeelsfondsen, 1985 - 1986, 1 omslag
300111084 Stukken betreffende de contributie, 1983 - 1988, 1 omslag
300111085 Stukken betreffende de commissie Baas, 1987 - 1988, 3 omslagen
300111086 Stukken betreffende het bestuur van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ), 1983, 1 omslag
300111087 Stukken betreffende het bestuur van het KLOZ, 1984, 1 omslag
300111088 Stukken betreffende het bestuur van het KLOZ, 1987, 2 omslagen
300111089 Stukken betreffende het bestuur van het KLOZ, 1988, 2 omslagen
300111090 Verenigingszaken KLOZ, 1986 -1988, 1 omslag
300111091 Contributie KLOZ, 1986 - 1988, 1 omslag
300111092 Stukken betreffende de Juridische commissie, 1987 - 1988, 1 omslag
300111093 Stukken betreffende de Technische commissie, 1987 - 1988, 1 omslag
300111094 Stukken betreffende de Technische commissie, 1988, 1 omslag
300111095 Stukken betreffende de Technische commissie, 1988, 1 omslag
300111096 Stukken betreffende het KLOZ en de Stelselherziening, 1987 - 1988, 3 omslagen
300111097 Stukken betreffende het KLOZ en de Herverzekering standaardpakketpolis en de 'Brandendhuisgevallen', 1987 - 1988, 1 omslag
300111098 Stukken betreffende het KLOZ en de Specialistische hulp (LSV), 1987 - 1989, 1 omslag
300111099 Stukken betreffende het KLOZ en de Geneesmiddelen, 1987 - 1989, 1 omslag
300111100 Stukken betreffende het KLOZ en de AWBZ 1987 - 1990, 1 omslag
300111101 Stukken betreffende het KLOZ en de Marktordening/premiestructuur nieuw af te sluiten ziektekostenverzekeringen, 1986 - 1989, 2 omslagen
300111102 Stukken betreffende het KLOZ en de premie particuliere ziektekostenverzekering, 1987 - 1989, 2 omslagen
300111103 Stukken betreffende het KLOZ en de bejaardenproblematiek, 1988, 1 omslag
Financiën
300111042 Jaarstukken, 1953 - 1972, 1 omslag
300111104 Stukken betreffende de jaarrekening, 1981 - 1988, 1 omslag
300111105 Stukken betreffende de begroting 1987 - 1988, 1 omslag
300111035 Accountantsrapport, 1984, 1 omslag
300111041 Diverse nota's en kwitanties, 1957, 1 omslag
300111106 Journaal, 1986 - 1988, 1 stuk