Het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging werd in 1925 opgericht op initiatief van een onderlinge vereniging voor de verzekering van ziekenhuisverpleging in Leiderdorp. Volgens de statuten van 1939 was het doel van de vereniging: 'de bevordering van de belangen der aangesloten verenigingen en voorts in het algemeen van al datgene, wat in het belang kan worden geacht van een zo goed mogelijke verpleging in ziekenhuizen, klinische specialistische hulp inbegrepen, alsmede vervoer van de leden (verzekerden) der aangesloten verenigingen'.

De Federatie was een samenwerkingsverband van verenigingen die verzekerden tegen de kosten van ziekenhuisverpleging. In 1937 bestonden er ± 500 verenigingen voor ziekenhuisverpleging met 1,8 miljoen verzekerden. De Federatie kende regionale verbanden, onder andere in Dordrecht (vanaf 1929), Oost-Gelderland (vanaf 1930), Hoekse Waard (vanaf 1932), Amstelland (vanaf 1932), Utrecht (vanaf 1932), Westland (vanaf 1932) en Overijssel (vanaf 1932). In 1933 fuseerde de Federatie met de Federatie van Vereenigingen voor Vrije Ziekenhuisverpleging in Noord-Holland. Noord-Holland werd toen een Streekverband binnen de Federatie. De talrijke ziekenhuisverplegingsverenigingen in de drie noordelijke provincies vormden eigen provinciale bonden en weigerden zich aan te sluiten.

De Federatie kende een algemeen en een dagelijks bestuur, een algemene ledenvergadering, een groot aantal commissies en een landelijk adviesbureau, welke laatste in feite een activiteit van de voorzitter was.

Op 1 januari 1940 waren 278 verenigingen bij de Federatie aangesloten. Als gevolg van het Ziekenfondsenbesluit 1941 nam de betekenis van de ziekenhuisverplegingsverenigingen af. In 1954 zag het bestuur het einde naderen, maar op 1 januari 1964 waren toch nog achttien verenigingen lid met 411.368 verzekerden. De Federatie veranderde per 1 januari 1986 haar naam in: Federatie van non-profit Verzekeringsinstellingen voor Ziektekosten in Nederland. De nieuwe organisatie had elf leden met ruim 11% van de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt.

In 1988 fuseerde de FVZ met de Federatie van onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) tot de Federatie van Onderlinge non-profit Ziektekostenverzekeringsinstellingen (FOZ).

Het archief van de FVZ werd in 2002 met het archief van haar rechtsopvolger FOZ aan de Stichting Historie Ziekenfondswezen in bruikleen overgedragen. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars verzorgt namens deze Stichting het beheer van dit archief. De ordening en ontsluiting werden verzorgd door drs. D. Rigter, Historisch Onderzoeksbureau Ecade. 

Voor de geschiedenis van de De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) zie K.P. Companje, Convergerende belangen. De belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2000, (Zeist 2001) en het format FVZ van de ING Onderzoeksgids Zorgverzekeraars.

De Inventaris van dit archief is ook als pdf [nog op metamedicasite] te bekijken.

Zie ook de inventaris van het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) of zoek in onze archiefdatabase voor meer informatie.

Ziekenfondsen zijn ook te vinden in www.archieven.nl.