Publicatie Convergerende belangen

K.P. Companje, Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001 (2001); Uitgever Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met de Stichting Historie Ziekenfondswezen; ISBN 90-75149-013-X, 352 pg.

Zorgverzekeraars zijn bijzondere ondernemers in de Nederlandse samenleving. Ze vervullen diverse functies die een groot maatschappelijk belang met zich dragen: het verschaffen van betaalbare toegang tot de gezondheidszorg en het bewaken van de doelmatigheid en de kwaliteit van zorg. Onderwerp van 'Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001' is de ontstaansgeschiedenis van Zorgverzekeraars Nederland en zijn voorgangers. Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering en in het bijzonder de wijze waarop ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars hun belangen bij de politiek, overheid en andere maatschappelijke organisaties in de gezondheidszorg hebben behartigd. Het boek laat zien waarom het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel zo uniek is. Nergens anders voorziet een combinatie van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verzekeringen de burgers van bescherming tegen de kosten van gezondheidszorg. Beschrijving van honderd jaar belangenbehartiging van zorgverzekeraars leert hoe de belangen van organisaties van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars via een steeds herhalend 'proces van afstand en toenadering' in elkaar zijn samengevloeid. Met als sluitstuk de fusie van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) in 1995 tot Zorgverzekeraars Nederland. De auteur, dr. K.P. Companje, is een expert op het terrein van de historie van zorgverzekeringen. Onder andere op basis van niet eerder gepubliceerd archief- en bronnenmateriaal is hij erin geslaagd een informatief en prettig leesbaar werk te schrijven dat beleidsmakers, managers en wetenschappers in de gezondheidszorg zeker zal aanspreken.

Geannoteerde teksten

0.0 Ten geleide
0.1 Voorwoord
0.2 Inleiding
1.1 Verzekering, medische zorg en belangenbehartiging in Nederland, 1850-1908
1.2 Wetgeving, NMG-beleid en onderling beheerd ziekenfondswezen
1.3 Koepelvorming en de ziekenfondsverzekering, 1914-1930
1.4 Belangenbehartiging in het teken van ideologie en concurrentie, 1930-1940
1.5 Gezondheidszorgverzekering als schadeverzekering, 1900-1940
1.6 De verzekering van zware medische risico's, 1900-1941
1.7 Belangenbehartiging bij de ziekenhuisverplegingsverzekering
1.8 Ziekenfondsverzekering en de verzekering van zware medische risico's
1.9 Conclusies
2.1 De gevolgen van het Ziekenfondsenbesluit, 1941-1949
2.2 Een kader voor belangenbehartiging; de verzekering van de gezondheidszorg na 1945
2.3 Ziekenfondsorganisaties en centralisatie, 1945-1977
2.4 Belangenorganisaties, overheid en wetgeving, 1945-1968
2.5 Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, 1974-1986
2.6 De stelselwijziging I; de voorstellen van de commissie-Dekker, de VNZ en het KLOZ, 1986-1989
2.7 De stelselwijziging, II; het Plan Simons, de VNZ en het KLOZ, 1989-1993
2.8 Conclusies
3.1 Het ontstaan en de positionering van Zorgverzekeraars Nederland
3.2 Trends en ontwikkelingen
3.3 Activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland
4.0 Slot; de ambities van Zorgverzekeraars Nederland
5.0 Bronnen en literatuur
tabel 1.4.1
tabel 1.6.1
tabel 1.6.2
tabel 1.6.3
tabel 1.6.4
tabel 1.7.1
tabel 1.8.1
tabel 2.1.1
tabel 2.4.1