Zorgkantoren

In 32 Nederlandse regio's voeren zorgkantoren taken uit in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2007 kregen twaalf zorgverzekeraars van het ministerie van VWS de concessie om zorgkantoren in te richten. Deze concessiehouders hebben één of meer van die zorgkantoren. Een belangrijk deel van de uitvoering van de AWBZ werd hun toevertrouwd. De AWBZ-verzekeraars verrichten werkzaamheden zoals de inschrijving van verzekerden en taken die samenhangen met het verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum na 365 dagen verpleging, en met de kosten van wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt in opdracht van de zorgkantoren voor de betaling van het merendeel van de AWBZ-verstrekkingen aan de AWBZ-aanbieders (zorgverleners). Ook is het CAK belast met het opleggen en innen van de eigen bijdragen voor thuiszorg (zorg zonder verblijf elders). Het CAK voert daarnaast sinds 1 januari 2007 de eigen-bijdrageregeling voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit en heeft in 2007 fasegewijs de uitvoering van de eigen-bijdrageregeling voor zorg met verblijf van de zorgkantoren overgenomen.

In 2013 wordt hun rol overgenomen door de zorgverzekeraars.

Zie voor meer informatie:

Rapport van de Rekenkamer uit 1993

Rapport van de NZa uit 2008 (pdf)

Rapport van de SVB uit 2009 over de financiering van volksverzekeringen zoals de AWBZ (pdf)

Memorie van toelichting op de begroting van VWS 2010 (pdf)

Rapport brede heroverwegingen 'Langdurige zorg' (pdf), p. 97 (regio's zorgkantoren)

De Erfgoedgidspagina Financiering van zorg