Bronnen betreffende ziekenfondsen

Ziekenfondsen zorgden voor de vergoeding van uitgaven voor geneeskundige behandeling. Ze verleenden zo niet alleen een dienst aan diegenen die bij hen verzekerd waren maar gaven ook aan zorgverleners een bepaalde garantie dat zij voor hun zorg betaald werden. De fondsen verrichtten deze diensten om er geld mee te verdienen en/of er een ideëel doel mee te dienen. Zij hadden de maatschappelijke taak om te zorgen voor goede en betaalbare hulp.

In het spraakgebruik werd er lange tijd geen onderscheid gemaakt tussen de termen ziekenkas en ziekenfonds. Gaandeweg werd de term 'kas' gebruikt voor instellingen die ziekengeld verstrekten (bijstand bij inkomstenderving veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte) en werd de term 'fonds' gehanteerd voor ziektekostenverzekeraars. Tot aan het Ziekenfondsenbesluit van 1941 werden de termen, hoewel steeds minder, nog steeds door elkaar gebruikt. Organisaties die beide voorzieningen aanboden, bleven bestaan.

Uit het onderzoek naar de ziektekostenvoorzieningen in Nederland blijkt dat er verschillende typen ziekenfondsen te onderscheiden waren. Onderstaande weblinks verwijzen naar pagina's met informatie over bronnen die de ontwikkeling van het ziekenfondswezen in de negentiende en twintigste eeuw schetsen.

Bronnen betreffende ziektekostenverzekeringen uit de periode: