Armverslagen en Armenwetten

Wet van 28 november 1818, Domicilie van onderstand, Stbl. no. 40, Nederlandsche Staatscourant, d.d. 9 december

Besluit, houdende verordeningen op het benoemen van besturen van de Instellingen van Weldadigheid, derzelver budgets, subsidien en rekeningen, 10 december 1823, Staatsblad 1823, pp. 940-941 en D.J. ten Zeldam Ganswijk, Bijdragen tot de geschiedenis van het staatsbestuur in ons vaderland en meer bijzonder in het gewest Zuid-Holland, gedurende de jaren 1813 tot en met 1845, deel 1, (Dordrecht 1847), pp. 201-202

Besluit, houdende verklaring, dat het besluit van 10 December 1823, op de armdiäkoniën niet toepasselijk is, 21 mei 1824, Staatsblad 1824, pp. 299-300. Zie ook KB 35, 26 mei 1824, betreffende het gratis procederen van armen en armen-inrichtingen

Proeve voor een Armenwet uit 1828 ter voorkoming of leniging van de armoede

HTK 1845-1846, XIX, 2 en 3, Ondersteuning van behoeftigen, wetsontwerp dat niet door de Tweede Kamer is behandeld

HTK 1851-1852, XXII, 2, Ontwerp van wet op het Armbestuur (Thorbecke)
HTK 1851-1852, XXII, 3, Memorie van Toelichting op het ontwerp van Wet op het Armbestuur

HTK 1853-1854, XXVIII, 2, Ontwerp van wet tot regeling van het Armbestuur,
HTK 1853-1854, XXVIII, 3, Memorie van Toelichting,
HEK, 1853-1854, pp. 152-156, Gewijzigd ontwerp van wet tot regeling van het Armbestuur

HTK 1869-1870, 20, 3, Memorie van Toelichting, Wijziging der wet van 28 Junij 1854 tot regeling van het armbestuur,
HTK 1869-1870, 20, 5, Gewijzigd ontwerp van wet, Wijziging der wet van 28 Junij 1854 tot regeling van het armbestuur

HTK 1900-1901, 237, 3, Memorie van Toelichting, Herziening der regeling van het Armbestuur

HTK 1909-1910. 424, 3 Memorie van Toelichting, Regeling van het Armbestuur
HTK 1911-1912, 55, 1, Verslag,
HTK 1911-1912, 55, 13, Ontwerp van wet

Zie ook:

Medische armenzorg.

Voorbeeld tabellen Armverslagen in verband met informatie over medische armenzorg.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw.

W. Kingma en M.H.D. van Leeuwen, Verslagen omtrent het Armwezen en statistiek van de sociale zorg in Nederland, 1814-1964 (pdf).

www.geveninnederland.nl

Rapporten betreffende ziektekostenverzekeringen uit de periode: