Bestaande fondsen in Den Haag in 1908

Minister A. Kuyper gaf in verband met het ontwerp van zijn Ziektewet zijn ambtenaren de opdracht onderzoek te doen naar de 2550 bestaande verzekeringen voor ziekengeld, ziektekosten en begrafenisgeld.

In Den Haag waren er volgens het rapport van Binnenlandse Zaken in 1908 131 organisaties.

Naam Plaats Jaar
Afd. 's-Gravenhage v/d Algem. Ned. Typografenbond 's-Gravenhage 1889
Afd. Scheveningen van het Ned. Werkl. verbond Patrimonium onder de zinspreuk "Draagt elkanders lasten" 's-Gravenhage
Afdeeling 's-Gravenhage v/h Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" met ziekenfonds 's-Gravenhage 1880
Afdeeling 's-Gravenhage van den Nederlandschen Behangers en Stoffeerdersbond 's-Gravenhage
Afdeeling Scheveningen v/h Nederl. Werkliedenverbond "Patrimonium" met ziekenkas 's-Gravenhage 1890
Algemeene meubelmakersvereeniging onder de zinspreuk "Vereeniging voedt krachten" 's-Gravenhage 1867
Bakkersgezellen-Tooneelvereeniging "Vooruitgang zij ons streven" 's-Gravenhage 1894
Bakkersgezellenvereeniging, afdeeling van het Nederl. Bakkersgezellenfonds 's-Gravenhage
Begrafenisfonds "Zorgt ten allen tijde" 's-Gravenhage 1838
Begrafenisfonds der Maatij tot Nut van het Algemeen 's-Gravenhage
Behangers-, Stoffeerders- en Beddenmakersvereeniging "Aurora" 's-Gravenhage
Bloemisten en warmoezeniersvereeniging "Flora's Hulp" 's-Gravenhage
Broederlijk Genootschap "Clio en Polymnia" 's-Gravenhage 1870
Burger Begrafenisfonds 's-Gravenhage
Burger Ziekenfonds te ''s-Gravenhage 's-Gravenhage 1902
Burgerlijk Begrafenisfonds 's-Gravenhage
Christ. Werkliedenvereeniging "Onze Hulp is in den naam des Heeren" 's-Gravenhage
Co÷peratief Ziekenfonds "de Volharding" 's-Gravenhage 1892
Co÷peratieve Uitkeerings en Begrafenisvereeniging 's-Gravenhage
Co÷peratieve Ziekenfonds "''s-Gravenhage" 's-Gravenhage 1894
De Eerste Ned. Verzekeringsmaatschappij op het Leven, tegen Invaliditeit en ongelukken 's-Gravenhage
De Nederlandsche Nationale Vereeniging van werklieden 's-Gravenhage
Fonds "Uitkeering bij Overlijden" van den anti-socIaal-Democratischen Bond van Nederlandsch spoorwegpersoneel "Recht en Plicht" 's-Gravenhage
Fonds bij ziekte en overlijden v/d werklieden der ''s-Gravenh. melkinrichting "de Sierkan" 's-Gravenhage
Fonds v/d werklieden der Haagsche Broodfabriek 's-Gravenhage
Fonds v/d werklieden der kurkenfabriek van L. van der Hilst en Zn. 's-Gravenhage
Fonds v/d werklieden der rijtuigfabriek en zadelmakerij van P. en F. van Rijswijk en Zoon 's-Gravenhage
Fonds v/d werklieden v/d broodbakkerij van Paul C. Kaiser 's-Gravenhage
Fonds voor uitkeering bij overlijden v/d werklieden der Naaml. Vennootschap "Pletterij", voorheen Pensioenfonds v/d werklieden der Naaml. Vennootschap "Pletterij", voorheen L.S. van Enthoven en Cie 's-Gravenhage
Fondsen voor de werklieden der onderneming C.H. Voorhoeve, boekdrukkerij 's-Gravenhage
Gravenhaagsche Broodbakkersgezellenvereeniging "Bijstand zij Ons doel" 's-Gravenhage
Handels- en kantoorbediendenvereeniging ''s-Gravenhage met ziekenkas 's-Gravenhage 1895
Hulpfonds der ''s-Gravenhaagsche Werkliedenvereeniging 's-Gravenhage
Instelling "Gemilut Chasidum" 's-Gravenhage 1861
Internationale Vereeniging "Nederland" 's-Gravenhage
Internationale Vereeniging van h˘tel en restaurant geemployeerden "Nederland" 's-Gravenhage 1889
Israelitisch Genootschap "Lafenis der zielen en steun der oudsten" 's-Gravenhage
IsraŰlitische slagersvereenigIng "Weldadigheid zij ons doel" 's-Gravenhage
Kalk- en Steenbewerkersgilde "Voor God en arbeid" onder patronaat van St. Marinus 's-Gravenhage 1892
Kleermakers vereeniging "Door allen, voor allen" 's-Gravenhage 1885
Kleermakersvereeniging "De Ster" 's-Gravenhage 1879
Levensverzekering Maatschappij "Neerlandia" 's-Gravenhage
Lithografische Vereeniging "Senefelder" 's-Gravenhage 1869
Maatschappij "Genot door Voorzorg" 's-Gravenhage
Metaalbewerkersgilde "Godsdienstzin en Plichtsbetrachting" onder patronaat van St. Eloy 's-Gravenhage 1892
Metselaars- en loodgietersvereeniging "Strijd en Volharding" 's-Gravenhage
Meubelmakersvereeniging onder de zinspreuk "Rechten naast Plichten" 's-Gravenhage 1885
Nationale Vereeniging met ziekenfonds 's-Gravenhage 1889
Ned. Alg. Onderlinge Begrafenis Waarborg Maatschappij 's-Gravenhage
Ned. brievenbestellersvereeniging "de Post" 's-Gravenhage 1891
Ned. Maatschappij van Levensverzekering "Wilhelmina" 's-Gravenhage 1890
Nederl. Algem. Waarborgmaatschappij, 1e onderdeel tot verzekering van een som bij overlijden 's-Gravenhage 1844
Nederl. Zieken- en Begrafenis Maatschappij 's-Gravenhage
Nederlandsche Pensioenvereeniging voor werklieden 's-Gravenhage
Nieuwe Societeit van Voorzorg 's-Gravenhage
Nieuwe Ziekenvereeniging 's-Gravenhage 1884
Onderling Levensverz. Maatij "''s-Gravenhage" 's-Gravenhage
Onderling Ondersteuningsfonds van het wegpersoneel der Inspectie Den Haag van de Hollandsche IJzeren spoorwegmaatschappij 's-Gravenhage
Onderlinge Begrafenismaatschappij onder de zinspreuk "tot Nut van 't Algemeen 's-Gravenhage
Onderlinge Levensverzekering van "Eigen Hulp" 's-Gravenhage
Ondersteuningsfonds bij ziekte van den Nederl. R.K. Volksbond te ''s-Gravenhage 's-Gravenhage
Ondersteuningsfonds v/d co÷peratieve broodbakkerij en verbruiksvereeniging "de Hoop" 's-Gravenhage
Ondersteuningsfonds v/d werklieden van de sigarenfabriek en stoomtabakskerverij 's-Gravenhage
Ondersteuningskas der Christ. Werkl. vereeniging "De Hulp des Heeren is Ons Schild" te Scheveningen 's-Gravenhage
Oude Timmermansbus 's-Gravenhage 1720
R.K. Ziekenfonds van den Ned. R.K. Volksbond 's-Gravenhage
Reservekas van het personeel der Haagsche Tramwegmaatschappij 's-Gravenhage
's-Gravenh. Typografen Vereeniging "Prudentia en Caritate" 's-Gravenhage
's-Gravenhaagsch Typografisch Ziekenfonds 's-Gravenhage 1874
's-Gravenhaagsche Levensverzekering 's-Gravenhage
Schildersvereeniging onder de zinspreuk "Hulp en Vriendschap" 's-Gravenhage 1868
Schoen- en Laarzenmakersvereeniging "Vooruitgang zij ons doel" 's-Gravenhage 1873
Sigarenmakers en Tabaksbewerkersvereeniging "Voorzorg en Vermaak" 's-Gravenhage
Sigarenmakersvereeniging "Voorzorg en Vermaak" 's-Gravenhage 1874
Smitsgezellenvereeniging onder de zinspreuk "Vulkaan" 's-Gravenhage 1864
Societeit "Concordia" (goedgekeurd bij K.B. van 21 Maart 1887 no 16 en 17 Sept. 1887 no 14) 's-Gravenhage 1887
Societeit "Thalia en Euterpe" 's-Gravenhage 1879
Societeit "Wij zorgen voor elkander" 's-Gravenhage 1823
Societeit onder de Zinspreuk "Wij zorgen voor zieken en begrafenissen" 's-Gravenhage 1783
Stucadoorsvereeniging "Vriendschap zij ons doel" (goedgekeurd bij K.B. van 21 Mei 1872 no 32) 's-Gravenhage 1872
Timmerlieden en Modelmakersvereeniging "Vooruitgang is ons streven" 's-Gravenhage 1884
Timmerlieden en Modelmakersvereeniging "Vooruitgang zij Ons Streven" 's-Gravenhage 1869
Timmerliedenvereeniging "Wij zorgen voor elkander" opger. door de Timmerlieden v/d Heer Nater 's-Gravenhage 1876
Toneelvereeniging "Amicitia" 's-Gravenhage 1883
Toneelvereeniging "Nationaal" onder de zinspreuk "Hulp in Nood" 's-Gravenhage 1888
Toneelvereeniging "Nieuw Thalia en Melpomene" 's-Gravenhage 1888
Typografische Vereeniging onder de Zinspreuk "Door Eendracht zaam Verbonden" 's-Gravenhage
Typographische Vereeniging "Nut en Genoegen" 's-Gravenhage
Uitkeerings- en Ondersteuningsfonds H. Joannes de Deo van den Nederl. R.K. Volksbond 's-Gravenhage 1899
Vereeniging "Broederhand" 's-Gravenhage 1892
Vereeniging "de Nationale Broederkring" 's-Gravenhage 1864
Vereeniging "Excelsior" 's-Gravenhage 1882
Vereeniging "Het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen" 's-Gravenhage
Vereeniging "het Oranjekruis" onder de zinspreuk "Hulp aan 't Ziekbed" 's-Gravenhage 1889
Vereeniging "het Oranjekruis" onder de zinspreuk "Hulp in 't Lijden" 's-Gravenhage 1886
Vereeniging "Nut en Broederband" 's-Gravenhage 1887
Vereeniging "Oranjebond" 's-Gravenhage
Vereeniging "''s-Gravenhaagsch Ziekenfonds" 's-Gravenhage
Vereeniging "Voorzorg en Genoegen" 's-Gravenhage 1892
Vereeniging "Ziekenzorg" 's-Gravenhage 1891
Vereeniging tot oprichting en in standhouding van het suppletiefonds voor de pensioenen van oude werklieden en bedienden te ''s-Gravenhage 's-Gravenhage
Vereeniging van ambtenaren bij de Ned. Rijkstelegraaf en andere takken van dienst, tot geldelijke uitkeering bij overlijden 's-Gravenhage
Vereeniging van Isr. handwerkslieden "Wederkeerige Hulp" 's-Gravenhage 1869
Vereeniging van oudstrijders der Zee- en Landmacht in Oost-IndiŰ "Het Vaderland getrouw" 's-Gravenhage 1888
Verzekeringsmaatschappij tot uitkeering bij overlijden "Tot Nut van 't Algemeen" 's-Gravenhage
Werkliedenvereeniging "Eendracht maakt Macht" te Scheveningen 's-Gravenhage
Zieken en Begrafenisfonds der afdeeling ''s-Gravenhage van den Nederlandschen steenhouwersbond 's-Gravenhage
Zieken- en Begrafenissocieteit "Tot Nut der Maatschappij" 's-Gravenhage
Zieken- en ondersteuningfonds voor de werklieden ter Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage
Zieken- en Ondersteuningsfonds der Rijkswerklieden te Delft en ''s-Gravenhage, Geschutgieterij 's-Gravenhage
Ziekenfonds "de Vereeniging" 's-Gravenhage
Ziekenfonds "Steun in Ziekte" 's-Gravenhage
Ziekenfonds der afdeeling ''s-Gravenhage van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" 's-Gravenhage
Ziekenfonds der firma H.L. Hermans en Co, Koninklijke Rijtuigfabriek 's-Gravenhage
Ziekenfonds der Maatij tot Nut van het Algemeen 's-Gravenhage
Ziekenfonds der ''s-Gravenhaagsche Werkliedenvereeniging 's-Gravenhage
Ziekenfonds der stukadoors van de firma Elfring 's-Gravenhage
Ziekenfonds der vereeniging "de Nationale Vriendschap" 's-Gravenhage
Ziekenfonds der Vereeniging "Door Eendracht sterk" van het personeel van de Haagsche Tramwegmaatschappij 's-Gravenhage
Ziekenfonds der werklieden der fabriek "Hollandia" van H. Pander en Znen 's-Gravenhage
Ziekenfonds der werklieden v/d Ned. Maatij voor Rollend Materieel voorheen Pennock en Co 's-Gravenhage
Ziekenfonds der werklieden van de firma L. Frances en Zoon, Smederij 's-Gravenhage
Ziekenfonds der werklieden van de Naaml. Vennootschap Kon. Porcelein- en Kunstaardewerkfabrieken Rozenburg 's-Gravenhage
Ziekenfonds v/d werklieden der Kon. rijtuig fabriek van den Bergh en Dalmen 's-Gravenhage
Ziekenfonds v/d werklieden der Naaml. Vennootschap "Pletterij", voorheen L.S. Enthoven en Cie 's-Gravenhage
Ziekenfonds v/h personeel der co÷peratieve broodbakkerij en verbruiksvereeniging "de Hoop" 's-Gravenhage 1896
Ziekenfonds van de beambten der Naamlooze Vennootschap Haagsche Tramweg Maatij, Herstelplaats 's-Gravenhage
Ziekenfonds van de vereeniging "Door Eendracht sterk" opgericht door het personeel der Haagsche Tramwegmaatschappij 's-Gravenhage
Ziekenfonds voor de bestellers van de Haagsche Courant 's-Gravenhage
Ziekenfonds voor de werklieden v/d fabriek van Frans Pauwels 's-Gravenhage
Zuidhollandsch Zieken en Begrafenisfonds 's-Gravenhage 1892
Zuidhollandsche Maatij van verzekering op het leven en bij ziekte te ''s-Gravenhage 's-Gravenhage

Via onderstaande weblinks is per provincie en voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een overzicht te vinden.